Jumaluusoppineiden alumniyhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 4.6.2012 /PRH:n korjaukset 12.11.2012

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Jumaluusoppineiden alumniyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden eli alumnien välistä yhteistoimintaa. Yhdistys antaa alumneille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja ammatti-identiteetin kehittymiseen ja luo yhteyksiä jäsentensä, opiskelijoiden ja työelämän välillä.

3§ Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kulttuuri-, keskustelu-, koulutus- ja vapaa-ajan harrastus- ja virkistystilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia huvitilaisuuksia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta että kiinteää omaisuutta sekä osakkeita. Yhdistys voi perustaa rahastoja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi muuhun yhdistyksen tarkoitusperiä palvelevaan ja rekisteröityyn yhdistykseen.

4§ Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniksi voidaan kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa teologian kandidaatin tutkinnon ennen 1.8.1995 tai teologian maisterin tutkinnon 1.8.1995 tai sen jälkeen. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jokainen yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistys syyskokouksessaan.

5§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.

Jos yhdistyksen jäsen ei maksa jäsenmaksuaan ja maksuviivästys on jatkunut kuusi (6) kuukautta eräpäivästä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, jos jäsenen toiminta on yhdistyksen tarkoituksen tai sääntöjen vastaista tai jos jäsen menettelyllään tai muuten aiheuttaa huomattavaa vahinkoa yhdistykselle. Hallituksen on varattava erotettavalle jäsenelle tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä.

1(3)6§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.
Hallituksessa on puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee kalenterivuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä vähintään puolet (1/2) puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on kokouksessa läsnä. Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se esitys, jota yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus huolehtii siitä, että hallituksen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on numeroitava ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen asioissa päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kokouksissa, joissa yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksellä on kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä pyytää hallitukselta sen koollekutsumista tietyn kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokous voi myöntää yhdistyksen kokouksiin puhe- ja/tai läsnäolo-oikeuden sitä pyytäville henkilöille.

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokousten ajan ja paikan määrää ja kokousten valmistelusta vastaa hallitus.

Kokouskutsu on lähetettävä postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenille enintään kolmekymmentä (30) ja vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

9§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallitukselle puheenjohtaja ja 2-5 muuta jäsentä
 7. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet sekä hallituksen määräämät henkilöt aina kaksi (2) yhdessä siten, että toisena nimenkirjoittajana on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

11§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistys valitsee syyskokouksessaan vähintään yhden (1) mutta enintään kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja vähintään yhden (1) mutta enintään kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa kalenterivuodeksi.

Hallituksen on luovutettava tilinpäätös ja toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava toiminnantarkastuskertomus viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

12§ Yhdistyksen purkaminen ja sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.